Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
ΕΝΤΥΠΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ
Ε1
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
pdf-icon1
Ε2
Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
pdf-icon1
Ε3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
pdf-icon1
Ε5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
pdf-icon1
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
pdf-icon1
Ε454
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
pdf-icon1
Ε286
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
pdf-icon1
Φ01.018
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
pdf-icon1
Δ457
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
pdf-icon1
E178
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ.(άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
pdf-icon1
Ε511
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
pdf-icon1
Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη - 2ος Όροφος (έναντι παλαιού Δημαρχείου)
Τηλ: 2310 225002 | Τηλ/Φαξ: 2310 284037 | Κιν: 6945 992388