Γενικά Έντυπα
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ
010
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
pdf-icon1
011
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)
pdf-icon1
Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη - 2ος Όροφος (έναντι παλαιού Δημαρχείου)
Τηλ: 2310 225002 | Τηλ/Φαξ: 2310 284037 | Κιν: 6945 992388