Έντυπα Μητρώου
ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ
Μ0
Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ &
Ε- παροχή πληροφοριών
pdf-icon1
Μ1
Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων)
pdf-icon1
Μ2
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
pdf-icon1
Μ3
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
pdf-icon1
Μ4
Δήλωση διακοπής εργασιών
pdf-icon1
Μ5
Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
pdf-icon1
Μ6
Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
pdf-icon1
Μ7
Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
pdf-icon1
Μ8
Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
pdf-icon1
Μ9
Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
pdf-icon1
Μ10
Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
pdf-icon1
Μ11
Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
pdf-icon1
Μ12
Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
pdf-icon1
Μ13
Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
pdf-icon1
Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη - 2ος Όροφος (έναντι παλαιού Δημαρχείου)
Τηλ: 2310 225002 | Τηλ/Φαξ: 2310 284037 | Κιν: 6945 992388